MIAD-632中文字幕

MIAD-632中文字幕

长者生之,徒升发不泄;消者死之,徒降下不留,月事以时下。以免庸俗借姜附为口舌。

因阳虚者,阳衰则阴盛,阳虚二字,包括七情在内,论阳虚,是总其名也。此条与上大便下血同。

昧者不识,称为陈寒入脱,纯用一派搜寒宣散之品,每每酿成脱证。[眉批]能辩宗旨源头,方可谓曰知医。

法宜回阳收纳,如吴萸四逆汤加丁香、胡椒、砂仁之类。 须知道血下既多,元气即损,转瞬亦即是寒,不可不细心体会。

奈世人之不讲理何,予故为有胎者劝。谵语者,邪热入于阳明之府也;遗尿者,邪热合于太阳之府也;口不仁而面垢者,邪热合于少阳之腑也。

阳微不[2]能化阴之谓也。目下市习,不辩阴阳,听说心不安宁,一味重在必血不足一边,故治之有效,有不效。

Leave a Reply