U100期Alin阳光边缘明媚笑脸写真套图63PAlin尤果网

U100期Alin阳光边缘明媚笑脸写真套图63PAlin尤果网

青色属肝,主风,主惊,主寒,主痛。以故朝暮随从,风雨无阻。

汗多则津脱而亡阳。 悸者,心筑筑惕惕然,动而不安也。

立斋因之悟,大人阴虚火动,用丹溪补阴法不验者,用此立应。初持脉时,令仰其掌。

为诸病者,亦此义耳。又寿夭刚柔篇云∶忧恐忿怒伤气。

伤于气分,从其类耳。所言太过,乃弦而且紧。

盖肝阳不足,阴寒内凝,脾失其营运之权,故多腹中冷痛,吐泄之疾。营为阴血,行脉之中,入隧道也。

Leave a Reply