3AGirl写真网

3AGirl写真网

《本经》专于暖子脏,服之令人多子。又能总解诸郁,佐以香附快气之药,下气最速,一升一降则郁散而气平也。

但阴虚火炎,中无瘀积者,误用必殆。故其主治各有专司也。

入心脾药,面裹煨熟。车前专通气化,行水道,疏利膀胱,湿热不致扰动真火,而精气宁谧矣;故凡泻利暴下病,小便不利而痛者,用车前子为末,米饮服二钱,利水道,厘清浊,而谷藏止矣。

发明海金沙生于叶上,小肠膀胱血分药也。 已出而紫黑便闭者亦可用。

子治唇口青。《本经》主疹疡白秃,皮肤中虱,及堕胎除热,敷男子阴,则阴消无气,以至阴之精能消阳气,故不利男子阴气也。

下气不吸则加牛膝、车前。然必日用炊饭者良,若煮羹者,味咸不堪入药。

Leave a Reply