Vol281嫩模杨漫妮私房薄纱衣配粉色内裤秀豪乳30P杨漫妮魅妍社

Vol281嫩模杨漫妮私房薄纱衣配粉色内裤秀豪乳30P杨漫妮魅妍社

以骨治骨,求其类也。又曰∶人皆曰汗多亡阳,不知下多亦亡阳,以亡阴中之阳,故曰亡阴耳。

李时珍曰∶益母草根茎、花叶、实皆可用,若治血分风热,明目调经,用子为良;若胎产疮肿、消水行血,则可并用;盖根茎、花叶专于行,治产后发热自汗,肢体疼痛,名曰褥劳。乡人自北来者,皆言患者头大如斗,跻头而还自若也。

然必胃强者能用之,若非胃强,则承气之物在所禁矣。交则为既济,不交则为未济,分而离则死矣。

若黑散之君菊花,又加气血解表除痰之药,视此亦不同矣。 燥者润之,今肺虚自燥,故润以阿胶、杏仁;金郁则泄之,今肺中郁火,故泄以兜铃、粘子;土者金之母,虚者补其母,故入甘草、粳米以补脾益胃。

《准绳》云∶痰之生由于脾气不足,不能致精于肺,而淤以成者也,治痰宜先补脾,脾复健运之常,而痰自化矣。或曰葛花解酒而发散,不如枳。

齿者,骨之余,故齿亦痛。本方用大黄二两半、芒硝、甘草各二两,又名破棺丹∶治多汗大渴,便闭谵语,阳结之证,及诸疮治伤寒下之早,表邪入里,心下满而硬痛,或重汗而复下之,不大便五六日,舌上燥渴,日晡潮热,从心至小腹硬满,痛不可近;或无大热,但头微汗出,脉沉,为水结胸。

Leave a Reply