wanz-280

wanz-280

正道者所以興善,主除惡也。 視其試書,不用其言,自快可意而行,是為人非乎?

 今下古守此霸道,亦皆死於野,此之謂也。歲盡拘校簿上,山海陸地,諸祀叢社,各上所得,不用不得失脫。

水得火,则气常温而不至于寒,火得水,则形常润而不至于槁。人皆曰土克水,予独于水中补土。

凡腔子中之经脉,皆三焦之经脉,但不分地立名,难于指称。然古今諸為道者,乃皇天之所取法也。

窈冥之中,何有明時。况从此可长生乎?

 不用而自已,勿自怨。饮食入胃,得脾消运,其精华之气,上升于肺。

Leave a Reply